Azərbaycan

19 sentyabr 1992 – Görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru adını almış ilk azərbaycanlı qadın-ərəbşünas, professor Aida Nəsir qızı İmanquliyeva (10.10.1939 – 1992) vəfat edib. AzərbaycanEA Şərqşünaslıq İnstitutunundirektoruolub.

19 sentyabr 1995 – SSRİ Xalqartisti, bəstəkarRaufSoltanoğluHacıyev (15.5.1922 – 1995) vəfatedib. Operettaların, filmlərə musiqilərin, populyarmahnılarınmüəllifidir. 60-cı illərdə AzərbaycanınMədəniyyətnaziriişləyib.

19 sentyabr 2011 – Bakıdagörkəmlibəstəkar, Azərbaycanınvə SSRİ-ninXalqartisti, Sosialist ƏməyiQəhrəmanı, Dövlətmükafatları laureatı Fikrət Əmirovunabidəsinin (heykəltəraş – NamiqDadaşov) açılışı keçirilib. Mərasimdə Prezident İlham Əliyeviştirakedib.

 

20 sentyabr 1918 – Əməkdarincəsənətxadimi, sənətşünaslıqdoktoru, respublikaDövlətmükafatı laureatı MürsəlNəcəfquluoğluNəcəfov (1918-1997) anadanolub. AzərbaycanRəssamlar İttifaqı İdarə heyətininkatibiişləyib.

20 sentyabr 1993 – Kinorejissor, Azərbaycanınvə SSRİ-ninXalqartisti ƏjdərMütəllimoğlu İbrahimov (29.4.1919 – 1993) vəfatedib. Bakı kinostudiyasında, “Mosfilm”də filmlər çəkib.

 

21 sentyabr 1865 – Milliteatrımızınilkpeşəkaraktyorlarındanbiri, rejissor, teatrtəşkilatçısı CahangirMəşədiRzaoğluZeynalov (1865 – 22.10.1918) anadanolub. XXəsrinəvvəllərində “Nicat”, “Səfa” və “Nəşri-maarif” mədəni-maarifcəmiyyətlərinəzdindəkiteatrtruppalarındaaktyorluqedib, tamaşalaraquruluş verib.

21 sentyabr 1938 – Şairə, yazıçı NurəngizGün (Quliyeva; 1938 – 20.12. 2014) Bakıdadoğulub. AzərbaycanTeleviziyasınındiktoruolub, Mədəniyyətvə İncəsənətUniversitetində dərsdeyib. “Varolun, qızlar...” filmində çəkilib.

21 sentyabr 1982 – ƏməkdarartistHacıməmməd ƏləkbəroğluQafqazlı (Quliyev; 1898-1982) vəfatedib. Lənkərandaanadanolub. AkademikDramTeatrında çalışıb. “Qızmargünəş altında”, “Yeddioğulistərəm” və s. filmlərdə çəkilib.

 

22 sentyabr 1909 – İlkazərbaycanlı kinorejissorlardanSəmədHəşimoğlu  Mərdanov (1909 – 6.8.1939) anadanolub. 1939-cuildə “Kəndlilər” bədiifilmini çəkib. Tanınmış  aktyorMustafaMərdanovunqardaşıdır.

22 sentyabr 1924 – Əməkdarartist, kontrabasifaçısı İlyasHüseynoğluHüseynov (1924-2017) Bakıdadoğulub. Bakı Musiqi Akademiyasının professoru olub.

 22 sentyabr 1929 – Publisist, ictimai xadim Əhməd bəy Qaraca (1929-2005) anadan olub. Türkiyədə M.Rəsulzadənin yaratdığı Azərbaycan Kültür Dərnəyinə 1955-ci ildən rəhbərlik edib, dərnəyin “Azərbaycan” jurnalının redaktoru olub.

22 sentyabr 1929 – Əməkdar elm xadimi, filosof Həsən İsmayıl oğlu Şirəliyev (1929 – 30.11.1997) anadan olub.

22 sentyabr 1964 – Məşhur xanəndə, Qarabağ muğam ifaçılığı məktəbinin görkəmli nümayəndəsi İslam Əbdül oğlu Abdullayev (1876-1964) vəfat edib. “Segah” muğamının təkrarsız ifaçısı (Segah İslam) kimi tanınıb.

 

Dünya 

19 sentyabr 1911 – İngilis yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı (1983) Vilyam Cerald Qoldinq (William Gerald Golding; 1911-1993) anadan olub. Əsərləri: “Milçəklərin hökmdarı”, “Sərbəst düşmə”, “Varislər”, “Piramida”, “Görünən qaranlıq” və s.

 

20 sentyabr 1878 – Amerika yazıçısı Epton Bill Sinkler (Upton Beall Sinclair; 1878-1968) anadan olub.

 

21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür. 1981-ci ildə BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə “Qlobal atəşkəs və zorakılıqsız gün” kimi təsis edilib.

 

21 sentyabr 1866 – İngilis yazıçısı Herbert Uells (Herbert George Wells; 1866-1946) anadan olub. Elmi-fantastik əsərlərin müəllifidir: “Zaman maşını”, “Gözəgörünməz adam”, “Aləmlərin savaşı”, “Qarışqalar səltənəti” və s.

21 sentyabr 1911 – Rus-sovet aktyoru və müğənnisi Mark Bernes (1911-1969) anadan olub.

 

22 sentyabr 1694 – İngilis yazıçısı Filip Dormer Stenxop Çesterfild (Philip Dormer Stanhope Chesterfield; 1694-1773) anadan olub.

22 sentyabr 1875 – Rəssam, bəstəkar, professional Litva musiqisinin banisi Mikaloyus Çurlonis (Mikalojus Konstantinas Ciurlionis; 1875-1911) anadan olub.

22 sentyabr 1938 – Amerika aktyoru və müğənnisi Din Rid (Dean Cyril Reed; 1938-1986) anadan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN