Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev may ayının 30-da saat 10:00-da Şəmkir şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində (Heydər Əliyev prospekti, 5) Gəncə şəhər, Şəmkir, Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Tovuz və Kəlbəcər rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.
Vətəndaşlar nazirliyin mct@mct.gov.az elektron poçt ünvanı, e-services. mct.gov.az elektron xidmətlər saytı, telefon məlumat sistemi (qaynar xətt: 147) və ya (012) 493-55-21 nömrəli telefon vasitəsilə (əlaqələndirici şəxs Pərviz İsgəndərli) qəbula yazıla bilərlər.
Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşların həmçinin aşağıda qeyd olunmuş şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm şöbələri ilə (şənbə və bazar günləri daxil olmaqla) əlaqə saxlamaları xahiş olunur.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mətbuat xidməti

rайон (шящяр) мядяниййят вя туризм шюбяси

ялагяляндириъи шяхс

ялагя телефоnu

1

Эянъя Шящяр Мядяниййят вя Туризм Идаряси

Сянан Щаъыйев

(0-222) 266-29-48

(050) 264-11-88

2

Шямкир  Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Ясэяр Ялясэяров

(0-2230) 5-32-46

(050) 526-11-40

3

Аьстафа  Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Эцлэцн Кяримов

(0-2222) 5-14-95

(050) 365-90-40

4

Эядябяй Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Рамиз  Мяммядов

(0-2232)  6-00-12

(050) 209-89-87

5

Газах  Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Валещ  Вялийев

(0-2229) 5-16-71

(050) 342-62-39

6

Товуз Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Айдын Гасымов

(0-2231) 5-35-44

(050) 671-50-30

7

Кялбяъяр Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

Щаъы Ямращов

(0-222)  67-50-16

(050) 441-84-82